ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τα Επιμελητήρια είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίουεπί των οποίων ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ασκεί διαχειριστική κατασταλτική εποπτεία ως προς την νομιμότητα των πράξεων τους

Προετοιμασίας Εξετάσεων Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Άρθρο 5:  Αρμοδιότητες και δραστηριότητες Επιμελητηρίων

β. Με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής η οποία κοινοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο συνιστούν, είτε αυτοτελώς είτε με άλλους φορείς, εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν υπάγονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σκοπό:

(αα) την ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής  και επικοινωνιών,

(ββ) τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των μελών τους ή και τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4,6, 7 και 8 του ν. 3369/2005 (Α’ 171) και των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 9 του ν. 3879/2010 (Α’163), όπως εκάστοτε ισχύουν,

ε. Διεξάγουν σεμινάρια, υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα και χορηγούν πιστοποιητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 6, 7 και 8 του ν. 3369/2005 (Α’ 171) και των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 9 του ν. 3879/2010 (Α’ 163), όπως εκάστοτε ισχύουν, οργανώνουν συνέδρια και χορηγούν τις σχετικές βεβαιώσεις και παρέχουν ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία οποιαδήποτε μορφής, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και αναγνωρισμένα ινστιτούτα.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

 • Αλληλογνωριμία, Στόχοι προγράμματος, Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο
 • Ομάδα Εκπαιδευόμενων – Ομάδες Στόχοι
 • Δυναμική της Ομάδας
 • Θεωρητικό Πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Ιστορική εξέλιξη – Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Μεθοδολογία Σχεδιασμού – Κοινωνικό-Οικονομικό-Πολιτισμικό πλαίσιο
 • Εκπαιδευτικές μέθοδοι – Τεχνικές – Εκπαιδευτική διεργασία
 • Βασικές Ικανότητες – Φύλο – Διαπολιτισμικότητα
 • Εκπαιδευτικό υλικό – εποπτικά μέσα – Χώρος
 • Αυτο-αξιολόγηση – Συνεχής Ανάπτυξη
 • Σχεδιασμός Μικροδιδασκαλίας
 • Παρουσίαση 20’ Μικροδιδασκαλιών – Ανατροφοδότηση

Η Ευρωπρόοδος Κ.Δ.Β.Μ.2 και η Unicert σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λάρισας, προσφέρουν πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων διάρκειας 160 ωρών. Το υπόψιν πρόγραμμα αντικαθιστά το προαπαιτούμενο των 150 διδακτικών ωρών.

Τo εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην προετοιμασία των Εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης που επιθυμούν να πιστοποιηθούν στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για την ένταξή τους στους Πίνακες Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Επιπλέον, το πρόγραμμα αντικαθιστά το προαπαιτούμενο των 150 διδακτικών ωρών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές-σπουδαστές, πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ που θέλουν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ενηλίκων, σε εκπαιδευτές Κ.Δ.Β.Μ. Δήμων, σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία, σε εκπαιδευτές Σχολών Γονέων, καθώς επίσης και σε όλους τους Εκπαιδευτές που επιθυμούν να βελτιώσουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, αφού καλύπτει τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και υλοποιείται εξ ολοκλήρου μέσω βιωματικών και διαδραστικών μεθόδων. Ειδικά για τους διαμένοντες στους Νομούς Αττικής και Λάρισας, το Κ.Δ.Β.Μ. Ευρωπροόοδος προσφέρει με τη παρακολούθηση του παραπάνω σεμιναρίου δωρεάν πιστοποίηση στις ενότητες του Α.Σ.Ε.Π. από τη UNICERT, διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης δεξιοτήτων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Ημερομηνία έναρξης: Κάθε Μήνα

Χώροι διεξαγωγής εξ αποστάσεως:   Σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

 • Έκπτωση 10% στα εξέταστρα για την απόκτηση πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας επιπέδων Β2 (lower) ή C2 (proficiency), αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ
 • Δωρεάν πιστοποίηση Unicert Primary (αποδεκτή από το ΑΣΕΠ πιστοποιηµένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. , διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ κατά το διεθνές πρότυπο ISO 17024) σε όλες τις εκδόσεις λογισμικού (Windows XP, 7, 10 – Office 2003, 2007, 2010, 2013 & 2016) για κάθε συμμετέχοντα που διαμένει στoυς νομούς Αττικής, Λάρισας και Κορίνθου.

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 160 διδακτικές ώρες που κατανέμονται ως εξής:

 • 144 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης
 • 16 ώρες σύγχρονης online τηλεκπαίδευσης